top of page
משאב ידני לשאיבת תמיסת הקרקע

משאב לשאיבת תמיסת הקרקע, מיוצר על ידי אירומטר

המשאב או ליזימטר שאיבה, מאפשר מיצוי של דגימות מים מקרקע בעומקים שונים לצורך מדידת ריכוז יסודות הקרקע כגון: חנקן, מליחות ואלמנטים כימיים אחרים

את ריכוז היסודות מודדים באמצעות סנסורים ידניים שונים כגון מד חנקן ומד איסי לבדיקת מוליכות חשמלית או ריכוז המלח בקרקע

את הנתונים מזינים באפליקציה של גרופיט תחת הקישור השדה שלי

באמצעות מדידות ריכוז יסודות הקרקע מפתחים פרוטוקולים לאופטימיזצית יבול

הפרוטוקולים מאפשרים למגדל להתאים את קצב ועיתוי והיישום של מתן דשנים, לשפר את היבול ולחסוך בהוצאות הגידול

המשאבים זמינים באורכים סטנדרטיים של 30, 60 ו 90 ס''מ וכוללים צינורית יניקה, וברזון ואקום

בהצלחה

משאב ידני לשאיבת תמיסת הקרקע

bottom of page